consulentia-europske-fondy

PRO klientské služby

Náš prístup je klientsky orientovaný za účelom čo možno najvyššieho uspokojenia klientových požiadaviek, to všetko pri zachovaní základných štandardov a profitability na strane poskytovateľa. Snažíme sa vyhovieť klientom a to aj v prípadoch, kedy sa ich požiadavky vymykajú štandardným zvyklostiam a postupom. Dovolíme si konštatovať, že v prípade našej spoločnosti môžeme hovoriť o vyššej forme PRO klientského prístupu, pretože ako poskytovatelia služieb sami premýšľame ako splniť pre klienta zadanie jeho zákazky ešte lepšie, než sú očakávania samotného klienta, navrhujúc často alternatívne a konštruktívne riešenia.

Právny servis (Transformácia na inú právnu osobu, Zmeny v obchodných spoločnostiach)

V spolupráci s našimi zmluvnými advokátskymi kanceláriami a daňovými poradcami, poskytujeme svojim klientom komplexný právny servis v oblasti obchodného, pracovného a daňového práva. Sme súčinní pri transformácii fyzickej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným, založení právnickej osoby v čase trvania podnikania fyzickej osoby prípadne následným úplným ukončením podnikania fyzickej osoby.

Okrem právneho servisu pre slovenské spoločnosti Vám vieme poskytnúť predmetné poradenstvo v Českej republike, Maďarsku, Chorvátsku, Rakúsku, Nemecku, na Cypre a v spolupráci s našimi partnermi vo vybraných offshore krajinách. Aktuálne pre Vás pripravujeme novinky v podobe služieb v pobaltských krajinách.

 • Pri založení, zmenách a zrušení obchodných spoločností, valné zhromaždenia

 • Pri prevodoch obchodných podielov, vyhotovení zmlúv a iných listín

 • Pri zastupovaní v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom

 • Poskytujeme rady a informácie v rámci právneho poriadku SR

 • Pri zastupovaní klientov pred súdom a inými správnymi orgánmi

 • Pri transformácii spoločností

Prekladateľské a tlmočnícke služby

Nie ste jazykovo zdatní? Aj v tejto oblasti Vám vieme byť nápomocní. Poskytujeme prekladateľské a tlmočnícke služby na vysokej profesionálnej úrovni vo všetkých jazykoch. Zabezpečujeme konzekutívne, simultánne tlmočenie, ako aj tlmočenie úradné. Najväčšie portfólio zastrešujeme sami a zvyšok v spolupráci s našimi partnermi. Vieme zabezpečiť preklad dokumentov overených prekladateľmi zapísanými v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, prípadne overiť dokumenty u notára.

 • Úradné preklady dokumentov

 • Obyčajné preklady dokumentov

 • Tlmočnícke služby

Európske fondy

V spolupráci s naším partnerom už takmer 10 rokov úspešne vykonávame činnosť komplexného poradenstva v oblasti získavania finančných prostriedkov z verejných zdrojov pre projekty svojich klientov najmä v oblasti štrukturálnych fondov, štátnej pomoci a bruselských finančných mechanizmov. Viac informácií nájdete TU.

 • Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie

 • Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť

 • Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce

 • Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov

 • Moderná a profesionálna verejná správa

Prepis vozidiel

Obstarali ste si motorové vozidlo a nemáte čas na jeho prepis, prípadne poistenie?

 • Zastupovanie pri prepise MV na príslušných úradoch v plnom rozsahu splnomocnenia

 • Povinné zmluvné poistenie – prvotnú konzultáciu s poisťovňami

 • Havarijné poistenie (KASKO) – prvotnú konzultáciu s poisťovňami