20 02, 2018

Bezkontaktné bankomaty

V dôsledku stúpajúcej popularity platobných kariet, zvažujú banky zavedenie bezkontaktných bankomatov. Niektoré z bánk nakupujú nové bankomaty so zabudovanou čítačkou bezkontaktných kariet. V nadväznosti na tieto zmeny banky investujú zároveň aj do ich bezpečnosti.
Nové bankomaty majú zaistiť väčšiu bezpečnosť pri výbere – ak by pri bezkontaktnom výbere prišlo k skopírovaniu informácie o karte, tie sa nedajú použiť na výrobu jej duplikátu. V súčasnej dobe totiž existuje riziko umiestnenia skimmovacieho zariadenia priamo na bankomat, ktoré údaje o karte skopíruje na základe čoho je možné vytvorenie duplikátu karty.

(Zdroj HN)

8 02, 2018

Technologická revolúcia v českých bankách a poisťovniach

Pracovníkov bánk začínajú nahrádzať roboti v podobe programu nainštalovaného do počítača. Dokážu napríklad vyhodnotiť, či má žiadateľ dostatočné príjmy, aby mu banka mohla dať pôžičku, či na byte, na ktorý chce klient hypotéku, neviazne záložné právo.
Taktiež ich využívajú v poisťovníctve, napríklad pri uzatváraní on line poistení na autá. Na základe registračnej značky auta, mena a rodného čísla zistí, ako často vodič havaroval alebo údaje o stave a veku auta a následne vyčísli výšku poistného. Okrem iného dokáže z fotografie tachometra zistiť, či sa klient nesnaží o poistný podvod alebo overí udávaný stav tachometra proti údajom z technických kontrol.
V Česku v posledných dvoch rokoch začali využívať alebo aspoň testovať roboty prakticky všetky banky a poisťovne.
Pre bankových úradníkov, ale roboti znamenajú konkurenciu, a prichádza k ich prepúšťaniu. Napríklad ako vo veľkých bankách v Škandinávii, Holandsku alebo v Belgicku.

(Zdroj ihned)

29 01, 2018

The top factor of utilizing these apps for teaching is the fact that they’re tremendously cost-effective.

This expert mindset article writing support is popular for providing the top help to faculty, university and higher school students all around the globe. Being between jobs isn’t ideal. Employing a writing service to finish your essay for you’ll enable you to keep both your fully free time as well as your grades. Psych essay writing support is, in essay help addition, on demand.
23 01, 2018

KALENDÁR podnikateľa 2018 – FEBRUÁR

15.2.2018
Daň z príjmov:
– odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona za mesiac január,
– odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie za mesiac január.

25.2.2018
Spotrebné dane:
– podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac január a zaplatenie dane,
– oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL za mesiac január,
– podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac január a zaplatenie dane,
– uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa
kalendárneho mesiaca.

Daň z pridanej hodnoty:
– podanie kontrolného výkazu za mesiac január pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac,
– podanie súhrnného výkazu za mesiac január pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac,
– podanie daňového priznania k DPH za mesiac január a zaplatenie dane.

28.2.2018
Daň z príjmov:
– podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac január,
– zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za mesiac február.

Daň z motorových vozidiel:
– zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň
presiahne 8 300 EUR za mesiac február.

(Zdroj dph.sk)

19 01, 2018

Therefore, in regards to deciding on a subject, the very first thing you’re wanted todo is publish over a issue you need to know more about, then one you know no less than a bit about.

A mentor studying this kind of argumentative article can comprehend and affordable paper furthermore to relate together with the essay i.e.. There are lots of features of the very great argumentative essay, your teacher wants the best argumentative essay in order to provide you with a great grade. When you write an outline, you may think by what you’d like to comprise within the essay.
11 01, 2018

KALENDÁR podnikateľa 2018 – JANUÁR

02.01.2018
Daň z motorových vozidiel:
– zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 EUR za december.

Daň z príjmov:
– podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za november,
– zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za mesiac december.

15.01.2018
Daň z príjmov:
– odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov za mesiac december,
– odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona za mesiac december,
– odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie za mesiac december.

25.1.2018
Správa daní:
– podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac december.

Daň z pridanej hodnoty:
– podanie kontrolného výkazu za mesiac december pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac,
– podanie súhrnného výkazu za mesiac december pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac,
– podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac,
– podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok,
– podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok,
– podanie daňového priznania za 4. štvrťrok 2017 pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok.

31.1.2018
Daň z príjmov:
– oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov,
– odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov,
– odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov,
– oznámenie držiteľa správcovi dane [...]

4 01, 2018

Povinná elektronická komunikácia s Daňovým úradom od 1. 1. 2018

Podľa schválenej novely zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vstúpila od 1.1.2018 do platnosti povinná elektronická komunikácia s daňovým úradom, ktorá sa týka právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Doteraz sa povinnosť týkala len platiteľov DPH, daňových poradcov a advokátov za daňový subjekt, ktorého zastupovali pri správe daní, príp. iného zástupcu za platiteľa DPH.
Pre fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a aj ich zástupcov, platí zmena od 1.7.2018.

(Zdroj Podnikajte)

18 12, 2017

Zjednodušené získavanie prostriedkov z Európskej únie

Pracovná skupina založená Európskou úniou vyhodnocuje možnosti, ako zjednodušiť získavanie prostriedkov z Európskej únie. A to z dôvodu, že mnohokrát sú požiadavky na národnej úrovni prísnejšie ako tie, ktoré požaduje európska legislatíva. Ďalším s problémov je vysoká administratívna náročnosť. Jednou z možností, ktoré predložila pracovná skupina, je zjednotenie pravidiel medzi fondmi. Európska únia chce taktiež podporiť malé a stredné firmy, ktoré predstavujú 99 % všetkých európskych podnikov a často majú problém dostať sa k finančným zdrojom. Dôvodom je ich odmietanie financovania bankami a investormi z dôvodu väčšej rizikovosti.

(Zdroj Pravda)

7 12, 2017

Exekútori v teréne

Podľa vyjadrenia exekútorov zlepšuje platobnú morálku dlžníkov ich osobná návšteva, ktorá môže byť aj neohlásená. Jedná sa o tzv. terénne akcie, pri ktorých finančná správa nesleduje okamžitý fiškálny výnos z akcií, ale najmä ich efekt z hľadiska prevencie. Týmto spôsobom chcú dlžníkom poukázať na riadne plnenie si daňových povinností.
Doteraz exekútori vykonali päť celoslovenských akcií, na ktorých sa okrem Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty zúčastnili všetky daňové úrady. Exekútori finančnej správy plánujú zvýšiť počet týchto terénnych akcií.

(Zdroj aktuality)

28 11, 2017

KALENDÁR podnikateľa 2017 – DECEMBER

15.12.2017
Daň z príjmov:
– odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu podľa § 44 ZDP,
– odvedenie dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 ZDP a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu podľa § 43
ods. 14 ZDP.

20.12.2017
Daň z pridanej hodnoty:
– povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH ak sa dosiahne obrat 49 790 EUR za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

27.12.2017
Daň z pridanej hodnoty:
– podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac,
– podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou,
– podanie kontrolného výkazu pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť podať kontrolný výkaz za kalendárny mesiac.

Spotrebné dane:
– podanie daňového priznania za spotrebnú daň z alkoholických nápojov (spotrebná daň z piva, vína, liehu) a jej splatnosť,
– uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu.

(Zdroj dph.sk)