cosulentia-zakladanie-spolocnosti

Európske spoločnosti

Európska akciová spoločnosť je v slovenskom právnom prostredí definovaná ako právnická osoba, zapísaná do obchodného registra v štáte svojho sídla. SE (Societas Europaea) má formu akciovej spoločnosti a jej podnikanie je založené na práve Európskeho spoločenstva. SE by mala v zmysle spomínaného práva uľahčiť voľný pohyb kapitálu v rámci EU ako aj zjednotiť právne normy v EÚ. Má právnu subjektivitu a základné imanie minimálne vo výške 120 000,- EUR. Imanie spoločnosti je rozvrhnuté na akcie. Sme pripravení Vám zabezpečiť prepis alebo predaj Európskej spoločnosti, spojený s odbornou konzultáciou. Bez váhania nás prosím kontaktujte a dohodnite si s nami osobné stretnutie.

Prečo práve Európska spoločnosť?

V situácii, kedy právna úprava v EÚ, umožňujúca cezhraničné premiestnenie sídla predstavuje skôr zbožné prianie ako skorú aplikáciu, umožňuje Európska spoločnosť alternatívu vo forme flexibilnej obchodnej spoločnosti, ktorá môže meniť sídlo v rámci členských krajín EÚ pri zachovaní právnej subjektivity predmetnej spoločnosti.

  • Vďaka identickej právnej úprave Nariadenia o SE ako aj obdobnej právnej úpravy v členských krajinách EÚ má SE nadnárodný charakter

  • SE uľahčuje cezhraničné fúzie obchodných spoločností

  • Umožňuje voľbu právneho a daňového prostredia (zmena daňovej rezidencie), spoločnosť môže ľubovoľne presúvať svoje sídlo a tým aj miesto skutočného vedenia do inej krajiny EÚ

  • Vhodný typ obchodnej spoločnosti pre holdingové štruktúry umiestnené v rôznych daňovo priaznivých jurisdikciách (napr. Cyprus, Česká republika)

  • Voľný pohyb kapitálu ako aj pohyb (právnických) osôb

  • Výrazne nižšie náklady na fungovanie Európskej spoločnosti v porovnaní s klasickou akciovou spoločnosťou a to v dôsledku možnosti voľby medzi jednostupňovým alebo dvojstupňovým spôsobom vnútornej správy a riadenia

  • Minimálne základné imanie Európskej spoločnosti je 120 000,00 € (pri ready made SE je už základné imanie riadne splatené)

  • SE nemôže založiť fyzická osoba, táto však môže za trvania SE nadobudnúť všetky akcie SE

  • Sídlo a miesto riadenia musia byť jednotné, pričom sankciou môže byť aj zrušenie spoločnosti

  • Čas potrebný na jej založenie, na Slovensku cca 5 týždňov (preto sa z časového hľadiska doporučuje kúpa ready made SE, kde sa predsedom predstavenstva stávate už do 24 hodín)