Λογιστικές Υπηρεσίες

Ένα σημαντικό μέρος της λειτουργίας της κάθε εταιρείας είναι η παροχή λογιστικής. Αυτός ο τομέας τείνει να είναι ένα από τους σημαντικότερους λόγους προς μία ή πολλές επιτυχημένες και κερδοφόρες επιχειρήσεις, εν τούτοις αυτή η αναγκαία και καθοριστική λειτουργία μεταξύ πολλών επιχειρηματιών έχει υποτιμηθεί. Η σωστή και πλήρη ατζέντα λογιστικής της κάθε εταιρείας αποφεύγει πιθανές παρεξηγήσεις με τις κρατικές αρχές. Aσχοληθείτε με την επιχείρησή σας και αφήστε τη λογιστική σας σε μας.

 • Επεξεργασία και παροχή λογιστικών έγγράφων

 • Έλεγχος λογιστικών εγγράφων

 • Επεξεργασία δηλώσεων ΦΠΑ, και τελών κυκλοφορίας

 • Περίληψη αναφοράς ΦΠΑ και ελέγχο του ΦΠΑ

 • Τακτική και έκτακτη επεξεργασία λογαριασμών

 • Intrastat (παραγωγή στατιστικών για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων των ετήσιων φορολογικών διακανονισμών

 • Προετοιμασία αναφοράς όπως απαιτείται απο τον πελάτη

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση ημερολογίου μισθοδοσίας και υπάλληλων

 • Πληρεξούσια Εκπροσώπηση της εταιρείας σε άλλα γραφεία

 • Ενημέρωση στις πληρωμές των φόρων και άλλων εισφορών

Απλή Λογιστική

Η κύρια διαφορά μεταξύ μονής και διπλής λογιστικής προέρχεται από την μέθοδο της λογιστικής. Οι μονόι λογαριασμοί είναι κυρίως για τα εισοδήματα και τις δαπάνες οσο αφορά το φόρο ενώ η διπλή λογιστική χρησιμοποιείται κυρίως για τις δαπάνες και τα έσοδα με σκοπό να αποφέρει έσοδα στην εταιρεία.

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται το λογιστικό σύστημα POHODA.

 • Επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό μητρώο και εχουν δαπάνες για φορολογικούς σκοπούς,

 • ΄Ατομα που έχουν επιχειρήσεις βάσει άλλης νομοθεσίας όπως ελέυθεροι επιχειρηματίες π.χ.. Δικηγόρους, γιατρούς

 • Ιδιοκτήτες οι οποίοι αποφάσισαν λογιστική στο απλό σύστημα

 • Συντήρηση λογιστικών βιβλίων

 • Εγγραφή τιμολόγίων

 • Διαχείριση Τραπεζικού βιβλίου

 • Μητρώο των ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχειών

 • Ισολογισμός για τους προμηθευτές και τους αγοραστές

 • Διαχείριση και αρχειοθέτηση των εσωτερικών εγγράφων

 • Διαχείριση του βιβλίου μετρητών

 • Επιστροφη απο Αποσβέσεις

 • Επικοινωνία με ΦΠΑ (μηνιαία ή τριμηνιαία) – ισχύει για τους πληρωτές ΦΠΑ

 • Συνοπτική έκθεση και έλεγχος του ΦΠΑ – ισχύει για τους πληρωτές ΦΠΑ

 • Καταχώρηση φορολογικών δηλώσεων για μηχανοκίνητα οχήματα

 • Εγγραφή ακινήτου

 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τις φορολογικές αρχές

 • Λογιστική και επιχειρηματικές συμβουλές

Διπλογραφικο λογιστικο συστήμα

To Διπλογραφικο λογιστικο συστήμα είναι κυρίως για τα νομικά πρόσωπα που ανακοινώνονται ξεκάθαρα από τον Εμπορικό τους Κώδικα (Ε.Π.Ε., Α.Ε., συνεταιρισμούς) και για τα φυσικά πρόσωπα – επιχειρηματίες).

Το Διπλογραφικο λογιστικο συστήμα θεωρείται ότι είναι μια ανώτερη μορφή λογιστικής ιδίως για την ενημερωτική αξία του σε σύγκριση με την απλή λογιστική, οι λογιστικές εγγραφές είναι πιο λεπτομερείς.

Η εταιρεία μας χειρίζεται το λογιστικό σύστημα POHODA.

 • Κατάσταση και κίνηση στοιχείων ενεργητικών και παθητικών στοιχείων

 • Αξία κτήματος

 • Έσοδα και τα έξοδα

 • Κέρδη
 • Αποτελέσματα διαχείρισης

 • Επεξεργασία Βιβλίων λογιστικής και καθολικού
 • Διατήρηση βιβλίου απαιτήσεων και υποχρεώσεων

 • Συντήρηση βιβλίου μετρητών

 • Εγγραφή μητρώου ΦΠΑ

 • Προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, συνοπτικές αναφορές και έκθεση παρακολούθησης ΦΠΑ)

 • Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

 • Φορολογικές δηλώσεις

 • Λογιστική αναδιοργάνωση

Aτζέντα Προσωπικού και μισθοδοσίας

Στο θέμα του προσωπικού και μισθοδοσίας μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που ξεκινούν με την προετοιμασία της σύμβασης εργασίας, με την καταγραφή όλων των σχετικών αρχών, τον υπολογισμό των ακάθαρτων και καθαρών μισθών, στην προετοιμασία και αποστολή εντολών προς την καταβολή των μισθών καθώς και συμβουλές επιλογής για την πίο κατάλληλη εξυπηρέτηση.

Εξατομικευμένη προσέγγιση σε κάθε πελάτη για να προσαρμόζεται εξυπηρέτηση όπως απαιτείται.

 • Προετοιμασία των συμβάσεων εργασίας

 • Σύνδεση ή απενεργοποίηση των εργαζομένων στο λογαριασμό της εταιρίας και

 • Διατήρηση των προσωπικών αρχείων

 • Μηνιαίο υπολογισμό μικτού μισθού με βάση την παροχή ωρών εργασίας από τον πελάτη, παρουσία εργαζωμένων,

 • Προετοιμασία των ετήσίων αναφορών δραστηριότητας για την εφορία

 • Προετοιμασία της ετήσιας διευθέτησης των φορολογικών όφελών από εξαρτώμενες δραστηριότητες

 • Επεξεργασία της ετήσιας ασφάλισης υγείας

 • Απαραίτητες επιβεβαιώσεις (συστημένη επιστολή ασφάλισης συντάξεων, κλπ)

 • Εάν είναι απαραίτητο κρατήσεις από τις αποδοχές των εργαζωμένων

 • Επεξεργασία και αποστολή εντολών πληρωμής για την καταβολή των μισθών και των κοινωνικών ασφαλισεων

 • Εγγραφή Διακοπών

Λογιστικές και Φορολογικες Συμβουλές

Είστε σε θέση να μπέιτε στο λαβύρινθο των νόμων και από την άποψη της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής σφάιρας χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε στην επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς. Μπορεί να προκείψουν αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία, τη λογιστική και τη βελτιστοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Εκτός από τις οικονομικές συμβουλές για εταιρείες στη Σλοβακία μπορούμε να παρέχουμε συμβουλές στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Κροατία, την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Κύπρο και σε συνεργασία με τους εταίρους μας σε επιλεγμένες υπεράκτιες χώρες. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε νέες υπηρεσίες στις χώρες της Βαλτικής.

Εκπροσώπηση του πελάτη σε διάφορα γραφεία

 • Εφορία

 • Εμπορική Εγγραφή

 • Τράπεζικα ιδρύματα

 • Κοινωνικες ασφάλισεις

 • Ασφάλεια υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης